Προστασία δεδομένων

Υπεύθυνος φορέας κατά την έννοια των νόμων περί προστασίας δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), είναι:

UG VERTRIEB
Uwe Günther
Steiermärker Str. 3-5
70469 Stuttgart
Deutschland

Επικοινωνία:
Tel +49 711 94587912
Fax +49 711 8063074
info@ug-vertrieb.de

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων:
Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς και την επεξεργασία τους, Διόρθωση λανθασμένων προσωπικών δεδομένων,
Διαγραφή των δεδομένων σας που αποθηκεύονται από εμάς,
Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων εάν δεν έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να διαγράψουμε τα δεδομένα σας λόγω νομικών υποχρεώσεων,
Αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και
Φορητότητα δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων ή έχετε συνάψει σύμβαση με εμάς.
Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για εσάς ανά πάσα στιγμή με παράπονο. Η αρμόδια εποπτική αρχή σας εξαρτάται από την ομοσπονδιακή πολιτεία του τόπου κατοικίας σας, την εργασία σας ή την εικαζόμενη παραβίαση. Ένας κατάλογος των εποπτικών αρχών (για τον μη δημόσιο τομέα) με διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων από τον αρμόδιο φορέα και τρίτα μέρη
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Δεν πραγματοποιείται μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται. Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν:
Έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία μιας σύμβασης μαζί σας, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης,

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων και δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποθέσουμε ότι έχετε υπερισχύον νόμιμο συμφέρον να μην αποκαλύψετε τα δεδομένα σας.
Αλλαγή των κανονισμών προστασίας δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, ώστε να συμμορφώνεται πάντα με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ή να εφαρμόσουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στη δήλωση προστασίας δεδομένων, π.χ. κατά την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. H νέα δήλωση προστασίας δεδομένων θα ισχύει στη συνέχια για την επόμενη επίσκεψή σας.

Ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, στείλτε μας ένα email ή επικοινωνήστε απευθείας με τον υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων στον οργανισμό μας:
Uwe Günther
Steiermärker Str. 3-5
70469 Stuttgart
info@ug-vertrieb.de